Fotomodeling

fotografování, modeling a fotomodeling

Vzory smluv

Model Release
Smlouva, ve které je modelem/modelkou poskytnut souhlas s užitím fotografií, na kterých je zachycen/a (např. publikování v časopise nebo pro použití v reklamě). Smlouva mùže vymezuje i jednotlivé konkrétní podmínky užití fotografií.

Pro prodej snímkù se zobrazením modelu/modelky , je potřeba jeho souhlas neboť bez smlouvy fotobanka odmítne fotografovi vystavit jeho snímky k prodeji. Podepsaná smlouva jasně vymezuje, k jakému účelu budou fotografie použity. V amatérském focení je předpoklad že se fotograf bude prezentovat minimálnì na svých webových stránkách či ve svém portfoliu. Model Release je podrobněji popsán na webu fotobanky.cz.

Originální písemné vyhotovení smlouvy o více listech musí být pevně sešito tj. každý list se spojí pevně do svazku sešitím a sešití se přelepi či svázáno, aby bylo zabezpečeno proti manipulaci s jednotlivými listy. Za vhodný bezpečnostní prvek považuje zadavatel spojení listů svazku tkanicí, jejíž konce budou přelepeny a přelepky opatřeny podpisem osoby oprávněné jednat jménem dodavatele a otiskem razítka dodavatele. Všechny výtisky budou řádně čitelné, bez škrtů a přepisů.

§ 33 Užití díla umístěného na veřejném prostranství

(1) Do práva autorského nezasahuje ten, kdo kresbou, malbou nebo grafikou, fotografií nebo filmem nebo jinak zaznamená nebo vyjádří dílo, které je trvale umístěno na náměstí, ulici, v parku, na veřejných cestách nebo na jiném veřejném prostranství; do autorského práva nezasahuje ani ten, kdo takto vyjádřené, zachycené nebo zaznamenané dílo dále užije. Je-li to možné, je nutno uvést jméno autora, nejde-li o dílo anonymní, nebo jméno osoby, pod jejímž jménem se dílo uvádí na veřejnost, a dále název díla a umístění.
(2) Ustanovení odstavce 1 se nevztahuje na pořízení rozmnoženiny či napodobeniny díla architektonického stavbou a na rozmnožování nebo rozšiřování díla formou trojrozměrné rozmnoženiny.

.

V případě interiérů například uvnitř muzea, restaurací, výstav, divadel, nákupních domů, firem a mnoha dalších budov je potřeba mít svolení od provozovatele či majitele nemovitosti.

Property Release
Smlouva mezi fotografem a majitelem foceného objektu. Tato smlouva dává fotografovi práva na používání a prodej fotografií s tímto objektem. Používá se při focení architektury, uměleckých děl a jiných výtvorů (převážně designových).

Seznamy památek, míst a objektů, které vyžadují property release od fotobank:

Known Image Restrictions od Shutterstock

Intellectual Property Wiki od GettyImage

Vzor Model Release pro TFP

Vzor Předávací protokol

Univerzální Model Release od „microstockové celebrity“ Yuriho Arcurse

Osobnostní autorské právo – Předmětem práva autorského je dílo literární a jiné dílo umělecké a dílo vědecké, které je jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora a je vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě včetně podoby elektronické, trvale nebo dočasně, bez ohledu na jeho rozsah, účel nebo význam (dále jen „dílo“). Fotografie a dílo vyjádřené postupem podobným fotografii, které jsou původní ve smyslu věty první, jsou chráněny jako dílo fotografické.

Majetkové autorské právo – Zahrnují právo dílo užít. Užití díla je termín, pod který se vejde v podstatě jakékoli nakládání s dílem, např. jeho rozmnožování, rozšiřování, sdělování veřejnosti (tj. třeba zveřejnění fotky na internetových stránkách), vystavování a další. Právo dílo užít má pouze autor. Majetková práva za peníze (nebo jiné protiplnění) lze poskytnout třetím osobám licenci k užívání fotografie (fotografií). Pokud fotíte něco na konkrétní dohodu o provedení činnosti anebo jste v zaměstnaneckém poměru a fotografie jsou vaší pracovní náplní, získává majetková práva zaměstnavatel.

Abyste mohli fotografie prodávat (tzn. prodávat licence k užití fotografií), musíte vlastnit autorská i majetková práva, nestačí být pouze autorem.

Rozdělení licencí

Výhradní licence – autor fotografie nesmí poskytnout třetím osobám další licence.Nevýhradní licence – autor fotografie může poskytnout licenci na tutéž fotografii neomezenému počtu dalších zájemců.

Licence mohou mít následující omezení:

Časové – v licenční smlouvě může (a nemusí) být uvedeno časové rozpětí, po které je možné fotografie užít.

Územní – v licenční smlouvě může (a nemusí) být stanoveno územní omezení platnosti licence (např. jen na území ČR).

Množstevní – v licenční smlouvě může (a nemusí) být stanoveno množstevní omezení použití díla. V licenční smlouvě musí být uvedena odměna za poskytnutou licenci (není-li uvedeno jinak).

 

 

 

 

 

Autorský zákon- § 30 Volná užití

(1) Za užití díla podle tohoto zákona se nepovažuje užití pro osobní potřebu fyzické osoby, jehož účelem není dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu, nestanoví-li tento zákon jinak.
(2) Do práva autorského tak nezasahuje ten, kdo pro svou osobní potřebu zhotoví záznam, rozmnoženinu nebo napodobeninu díla.
(3) Nestanoví-li tento zákon dále jinak, užitím podle tohoto zákona je užití počítačového programu či elektronické databáze i pro osobní potřebu fyzické osoby či vlastní vnitřní potřebu právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby včetně zhotovení rozmnoženiny takových děl i pro takovou potřebu; stejně je užitím podle tohoto zákona zhotovení rozmnoženiny či napodobeniny díla architektonického stavbou i pro osobní potřebu fyzické osoby či vlastní vnitřní potřebu právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby (§ 30a) a pořízení záznamu audiovizuálního díla při jeho provozování ze záznamu nebo jeho přenosu (§ 20) i pro osobní potřebu fyzické osoby.
(4) Rozmnoženina nebo napodobenina díla výtvarného zhotovená pro osobní potřebu fyzické osoby podle odstavce 1 musí být jako taková vždy zřetelně označena.
(5) Rozmnoženina nebo napodobenina díla výtvarného zhotovená pro osobní potřebu fyzické osoby podle odstavce 1 nesmí být použita k jinému než tam uvedenému účelu.
(6) Ustanovení § 25, 43 a 44 nejsou odstavcem 1 dotčena.

Podoba a soukromí

Občanský zákoník (89/2012 Sb.)

§ 84

Zachytit jakýmkoli způsobem podobu člověka tak, aby podle zobrazení bylo možné určit jeho totožnost, je možné jen s jeho svolením.

jedna z vymezených vyjímek v § 89:

Podobizna nebo zvukový či obrazový záznam se mohou bez svolení člověka také pořídit nebo použít přiměřeným způsobem též k vědeckému nebo uměleckému účelu a pro tiskové, rozhlasové, televizní nebo obdobné zpravodajství. Z čehož vyplývá že, pokud se bude fotografujet street-foto někde na náměstí u kašny, kde sedí skupinka lidí a rozmlouvá spolu. V takovém případě, pokud si někdo ze skupiny přijde stěžovat, že jste ho vyfotili, můžete argumentovat právě uměleckým účelem vaší fotografie a z otázky přiměřenosti je zde rovněž vše naprosto korektní.

Jiná situace však nastane v případě, pokud budete teleobjektivem detailně fotit líbající se milence, kteří budou z fotografie jasně identifikovatelní. V této situaci je totiž již ona přiměřenost porušena, jedná se o přílišný zásah do soukromí fotografovaných osob, jelikož zveřejněná fotografie by mohla mít mít dopad na jejich osobní, případně i profesní život atd.

Pokud tedy budete fotit dokument o městských parcích a náhodně zachytíte osobu v zesměšňující či neuctivé pozici, odstraňte záznam na její žádost, není-li takové žádosti učiňte opatření pro znemožnění její identifikace diváky fotografií neboť jak je uvedeno v § 90:

Zákonný důvod k zásahu do soukromí jiného nebo k použití jeho podobizny, písemnosti osobní povahy nebo zvukového či obrazového záznamu nesmí být využit nepřiměřeným způsobem v rozporu s oprávněnými zájmy člověka.

 

Ochrana práva autorského

Autor, do jehož práva bylo neoprávněně zasaženo nebo jehož právu hrozí neoprávněný zásah, může se domáhat zejména

a) určení svého autorství,
b) zákazu ohrožení svého práva, včetně hrozícího opakování, nebo neoprávněného zásahu do svého práva, zejména zákazu neoprávněné výroby, neoprávněného obchodního odbytu, neoprávněného dovozu nebo vývozu originálu nebo rozmnoženiny či napodobeniny díla, neoprávněného sdělování díla veřejnosti, jakož i neoprávněné propagace, včetně inzerce a jiné reklamy,
c) sdělení údajů o způsobu a rozsahu neoprávněného užití, o původu neoprávněně zhotovené rozmnoženiny či napodobeniny díla, o způsobu a rozsahu jejího neoprávněného užití, o její ceně, o ceně služby, která s neoprávněným užitím díla souvisí, a o osobách, které se neoprávněného užití díla účastní, včetně osob, kterým byly předmětné rozmnoženiny či napodobeniny díla určeny za účelem jejich poskytnutí třetí osobě; práva na informace podle tohoto ustanovení se autor může domáhat vůči osobě, která do jeho práva neoprávněně zasáhla nebo je neoprávněně ohrozila, a dále zejména vůči osobě, která

1. má nebo měla v držení neoprávněně zhotovenou rozmnoženinu či napodobeninu díla za účelem přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu,
2. využívá nebo využívala za účelem přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu službu, která neoprávněně zasahuje nebo zasahovala do práva autora nebo je neoprávněně ohrožuje nebo ohrožovala,
3. poskytuje nebo poskytovala za účelem přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu službu užívanou při činnostech, které neoprávněně zasahují do práva autora nebo je neoprávněně ohrožují, anebo
4. byla označena osobou uvedenou v bodě 1, 2 nebo 3 jako osoba, která se účastní pořízení, výroby nebo distribuce rozmnoženiny či napodobeniny díla anebo poskytování služeb, které neoprávněně zasahují do práva autora nebo je neoprávněně ohrožují,

d) odstranění následků zásahu do práva, zejména

1. stažením neoprávněně zhotovené rozmnoženiny či napodobeniny díla nebo zařízení, výrobku nebo součástky podle § 43 odst. 2 z obchodování nebo jiného užití,
2. stažením z obchodování a zničením neoprávněně zhotovené rozmnoženiny či napodobeniny díla nebo zařízení, výrobku nebo součástky podle § 43 odst. 2,
3. zničením neoprávněně zhotovené rozmnoženiny či napodobeniny díla nebo zařízení, výrobku nebo součástky podle § 43 odst. 2,
4. zničením nebo odstraněním materiálů a nástrojů použitých výlučně nebo převážně k výrobě neoprávněně zhotovené rozmnoženiny či napodobeniny díla nebo zařízení, výrobku nebo součástky podle § 43 odst. 2,

e) poskytnutí přiměřeného zadostiučinění za způsobenou nemajetkovou újmu, zejména

1.omluvou,
2.zadostiučiněním v penězích, pokud by se přiznání jiného zadostiučinění nejevilo postačujícím; výši peněžitého zadostiučinění určí soud, který přihlédne zejména k závažnosti vzniklé újmy a k okolnostem, za nichž k zásahu do práva došlo; tím není vyloučena dohoda o narovnání,

f) zákazu poskytování služby, kterou využívají třetí osoby k porušování nebo ohrožování práva autora.

(2) Opatření podle odstavce 1 písm. d) musí být přiměřené závažnosti porušení práva a musí být přihlédnuto k zájmům třetích osob, zejména spotřebitelů a osob jednajících v dobré víře.
(3) Autorovi, jehož návrhu bylo vyhověno, může soud přiznat v rozsudku právo uveřejnit rozsudek na náklady účastníka, který ve sporu neuspěl, a podle okolností určit i rozsah, formu a způsob uveřejnění.
(4) Právo na náhradu škody a na vydání bezdůvodného obohacení podle zvláštních právních předpisů zůstává nedotčeno; místo skutečně ušlého zisku se autor může domáhat náhrady ušlého zisku ve výši odměny, která by byla obvyklá za získání takové licence v době neoprávněného nakládání s dílem. Výše bezdůvodného obohacení vzniklého na straně toho, kdo neoprávněně nakládal s dílem, aniž by k tomu získal potřebnou licenci, činí dvojnásobek odměny, která by byla za získání takové licence obvyklá v době neoprávněného nakládání s dílem.